De Medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het beleid van de school. Het gaat hierbij vooral over de procesmatige kant. Anders gezegd: De MR bevraagt, controleert en ondersteunt zo mogelijk de keuzes die door team en schoolleiding zijn gemaakt. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid. Dit is onderwerp afhankelijk.

Ook is er een GMR. Dit staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Deze houden zich bezig met wat er binnen het scholencluster LEV-WN wordt besloten.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding die respectievelijk ouders en personeel vertegenwoordigen. De oudergeleding bestaat uit Jan Willem Tamminga, Rombout Soldaat en Griëtte Vonck. De personeelsgeleding bestaat uit Elijne Riswick en Marwin Goodijk.

Hieronder is de jaarplanning te zien van afgelopen schooljaar. In de jaarplanning staan onze onderwerpen en de data waarop we vergaderden vermeld. Dit geeft tevens een indicatie voor de onderwerpen die besproken worden in het huidige schooljaar.

Jaarplanning MR 2019-2020
Datum Onderwerp Instemming Advies
9 oktober 15.00 Jaarplanning MR x
9 december 18.30 Evaluatie TSO x
22 januari 15.00 Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage x
Vaststellen MR jaarverslag 2019 x
13 maart 16.00 Kwaliteit (resultaten en tevredenheid) x
Ondersteuningsplan- Onderwijs op de Triangel x
Formatieplan x
27 mei 15.00 Jaarplanning school (vakanties en studiedagen) x
Schoolbegroting op grote lijnen x
Schoolplan: meetpunten voorjaar 2019 + 2019/2020 x
Samenstelling MR volgend schooljaar x
26 juni 16.00 Schoolgids x
Voortgang schoolplan-jaarplan evalueren x
Werkverdelingsplan 2020/2021 x

In het MR jaarverslag jan 2020-juli 2020 is te lezen wat de besluiten zijn geweest in het voorjaar van 2020.

U kunt zich tot de MR wenden voor vragen en adviezen op het terrein van het schoolbeleid. U kunt de leden persoonlijk benaderen of een email sturen naar mrtriangelhouten@levwn.nl