De Medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het beleid van de school. Het gaat hierbij vooral over de procesmatige kant. Anders gezegd: De MR bevraagt, controleert en ondersteunt zo mogelijk de keuzes die door team en schoolleiding zijn gemaakt. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid. Dit is onderwerp afhankelijk.

Ook is er een GMR. Dit staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Deze houden zich bezig met wat er binnen het scholencluster LEV-WN wordt besloten.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding die respectievelijk ouders en personeel vertegenwoordigen. De oudergeleding bestaat uit Rombout Soldaat, Griëtte Vonck en Kris Vermaas. De personeelsgeleding bestaat uit Marwin Goodijk en Arline van Houweling.

Hieronder is de jaarplanning te zien van dit schooljaar. In de jaarplanning staan onze onderwerpen en de momenten waarop we vergaderden vermeld. Dit geeft een goed beeld van de onderwerpen die besproken worden in een schooljaar.

Jaarplanning MR 2021-2022 (afgelopen jaar)

Maand Onderwerp Instemming Advies
oktober
Jaarplanning MR (data, taken, onderwerpen) x
Schoolbegroting (ideeën en richting bespreken) x
Vergaderdata plannen x
november
Website up-to-date x
Situatie rondom corona x
Situatie rondom tekort leerkrachten x
januari
Ouderbetrokkenheidsonderzoek Inhoudelijke update x
Kwaliteit (resultaten en tevredenheid) x
Evaluatie werken in bouwen x
Kamp op De Triangel x
Voortgang schoolplan x
maart
Jaarplanning school (vakanties en studiedagen) x
Formatieplan (hoeveel werknemers) x
Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage x
MR-geleding vooruitkijken samenstelling x
mei
Schoolplan (verloop meet-/speerpunten 2021-2022) x
Samenstelling MR volgend schooljaar x
Werkverdelingsplan x
juli
Jaarverslag x
Schoolgids x
Speerpunten 2022-2023 x
Formatieplan (verdeling teamleden over bouwen) x

In het MR jaarverslag schooljaar 2021/2022 is te lezen wat de besluiten zijn geweest in het schooljaar 2021/2022.

U kunt zich tot de MR wenden voor vragen en adviezen op het terrein van het schoolbeleid. U kunt de leden persoonlijk benaderen of een email sturen naar mrtriangelhouten@levwn.nl